SRI
WWW.Tiruppavai.net
e-Edition 2016
Tamil Pasuram with English & Spanish Translationsஸ்ரீ் ஆண்டாள் திருப்பாவை

Welcome To Tiruppavai.net e-Edition 2016                                   A Tamil Tiruppavai Pasuram Web Site with English & Spanish Translation

திருப்பாவை பாசுரம் / Pasuram 16 - 18

16. Requesting the guard of the temple to open the doors.
திருப்பாவை பாசுரம் 16
நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய
     கோயில் காப்பானே! கொடித் தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்
     ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு, அறைபறை
மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்
     தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ
     நேய நிலைக் கதவம் நீக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய்
நாயகன் - ஆயர்கள் தலைவன்; தோன்றும் - விளங்கும், காணப்படும்; அறைபறை - கொட்டும் பறையை; நென்னல் - நேற்று; வாய் நேர்ந்தான் - வாக்கு கொடுத்து இருக்கிறான்;
முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே - முதன் முதலில் மறுக்காதே;
நேய நிலைக் கதவம் - வாயிற்படியுடன் இணைந்துள்ள கதவை;
Pasuram 16 - English Translation
Thou guarding the temple of Nandagopala -
     Who is supreme of our clan;
Guard of entrance with flag staff ostensive
     And festoon suspended across;
Open latch of jewel-studded door;
     The Elusive, gem colour'd had plan;
Vouched yesternight Ayarpadi lass, the drum to knock;
     We've come immaculate to pray arouse;
     Thou shalt not postpone and pronounce
     Open the lovely, befit door at once;
     Listen and consider our damsel.
Pasuram 16 - Tradución de español
¡Oh guardia del palacio de nuestro Señor favorito Krishna!,
     La guardia que protege el palacio adornado del Señor,
Por favor, abra la puerta de entrada tachonada con rubí;
     Señor de los hechos misteriosos de color azul
Que parece un zafiro azul,
     Ayer nos había prometido dar el tambor a nuestra tribu Ayar;
Hemos venido de puro corazón para despertar al señor de su sueño;
     ¡Oh guardiana, sin negativa, por favor abra las puertas
Que están adosadas por la dedicación al Señor.
17. Awakening Nandagopala, Yasoda, Krishna and Balarama.
திருப்பாவை பாசுரம் 17
அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறஞ்செய்யும்
     எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய்
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே
     எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊடு அறுத்து ஓங்கி உலகளந்த
     உம்பர் கோமானே! உறங்காது எழுந்திராய்
செம்பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா
     உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் ஓர் எம்பாவாய்
அம்பரம் - ஆடை, ஆகாயம்; அறஞ்செய்யும் - தானம் செய்யும் ;
எம்பெருமான் - எங்கள் எசமானன், சுவாமி;
கொம்பனார்க்கு - வஞ்சிக் கொடி போன்ற பெண்களுக்கும்;
கொழுந்தே - துளிர்போன்ற மிக்க அழகுள்ளவளே; அறிவுறாய் - உணர்ந்து எழுவாய்;
அம்பரம் - ஆகாச வெளி; உம்பர் - தேவர்; கழல் - அணிகலன்; உம்பி - தம்பி;
Pasuram 17 - English Translation
Attire, water and food thou donate
     Our patron Nandagopala arise!
Sprout of a creeing plant! Light of our clan!
     Our patroness Yasoda, get enlighten'd!
Grown piercing the cosmos, Thou had meted this earth.
     King of Angels! Thou shalt arise!
Shed Thy sleep, drowse no more,
     Baladeva wealthy! Thy foot bright adorn'd
     By gold anklet of a victor;
     Junior and thyself our benefactor
     Discard drowsing! Arise and consider our damsel.
Pasuram 17 - Tradución de español
¡Oh Rey Nandagopala , reputado por dar limosnas!
     Que dona mucha ropa, agua abundante y
Grandes cantidades de comida , por favor despiértese;
     ¡Oh Reina Yashodha , que es la líder de nuestro grupo femenino,
Que brilla como una luz entre nuestra tribu,
     A quien adoramos, por favor despiértese;
¡Oh señor , que tomó una forma gigántica,
     Y atravesó el espacio para escalar todos los mundos, por favor despiértese!
¡Oh Balarama, cuyos pies están adornados con tobilleras de oro,
     Por favor despiértese con su hermano menor y bendíganos!
18. Nappinnai the mediatress, is pleaded to open the doors.
திருப்பாவை பாசுரம் 18
உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன்
     நந்தகோபாலன் மருமகளே! நப்பின்னாய்!
கந்தம் கமழும் குழலீ! கடைதிறவாய்
     வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தன காண்! மாதவிப்
பந்தல் மேல் பல்கால் குயில் இனங்கள் கூவின காண்
     பந்தார் விரலி! உன் மைத்துனன் பேர் பாட
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளையொலிப்ப
     வந்து திறவாய் மகிழ்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்
உந்து மத களிற்றன் - மத ஜலத்தைப் பெருக விடுகின்ற பலமுள்ள யானையை உடையவன், யானையைப் போன்றவன் ;
கந்தம் - பரிமளம்; மாதவிப் பந்தல் - குருக்கத்திக் கொடிப் பந்தல், மல்லிகைப்பூ கொடிப்பந்தல்;
பல்கால் - பல தடவை; பந்தார் விரலி - பந்தைப் பற்றியிருக்கும் விரல்களை உடையவன்;
Pasuram 18 - English Translation
Oh! Daughter-in-law of Nandagopala-
     Who hath a shoulder mighty, never a fleer
A valiant tusker emitting vigour; atop jasmine arcade
     Again 'n' again flock of larks had cooed;
Nappinnai! Thy hair perfume fragrant, door thou open!
     Cock come around, hath crowed with rigour;
Thou art asleep, ball agrip, as we sing thy groom;
     Come along! Throw open delight'd;
     To clang thy bangle bright,
     In pinky lotus hand a sight;
     Listen and consider our damsel.
Pasuram 18 - Tradución de español
¡Oh Nappinnai!, la nuera del poderoso Nandagopar,
     Que tiene el poder de un elefante
y que nunca se retracta en un campo de batalla;
     ¡Oh Nappinnai!, que tiene el pelo aromático,
Por favor ven y abre la puerta;
     Los gallos han empezado a cantar desde todos los lugares,
Los cucos sentados en el follaje de las plantas de flores Madhavi
     Han arrullado suavemente muchas veces;
Mientras cantamos el elogio del señor, ¡oh dama!
     Que tiene dedos que derrotaron Krishna en un divertido juego de pelota,
Por favor ven con alegría y con tus pulseras realizado sonidos agradables,
     Abre la puerta con tus manos tan suaves como los lotos rojos.