Sri ANDAL'S Tiruppavai Pasuram Hymns( ஸ்ரீ் ஆண்டாள் திருப்பாவை ) நீளாதுங்க ஸ்தன கிரிதடீ, அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள், சூடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியே, கோதை பிறந்த ஊர்; கோவிந்தன், பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி
SRI
WWW.Tiruppavai.net
e-Edition 2016
Tamil Pasuram with English & Spanish Translationsஸ்ரீ் ஆண்டாள் திருப்பாவை

Welcome To Tiruppavai.net e-Edition 2016                                   A Tamil Tiruppavai Pasuram Web Site with English & Spanish Translation

Sri
Salutation to Sri Nammalwar
Salutation to Srimat Ramanuja
Salutation to Srimat Vedanta Desika
Salutation to Srimatyai Andal
-----

THEME OF TIRUPPAVAI

NEELA TUNGA STHANA GIRITHATI
By Parasara Bhattar(12th Centuary A.D)(Sanskrit)

     In this hymn the THEME OF TIRUPPAVAI is brought out in a nutshell and by veneration Parasara Bhattar takes refuge in Goda.

     Sri Parasara Bhattar was the Chief priest of the grand temple of Srirangam. Due to escalating enmity with the king, he left the place and was residing at Tirukkottiyur.

     He was in all sadness due to the separation and deprivation of the daily rituals to Sri Ranganatha. To ward off this melancholy, his disciple Nanjiur requested him to compose hymns to extol Andal.

     Parasara Bhattar felicitates Andal in one poem given here and eleven other Alwars in another poem.

நீளாதுங்க ஸ்தன கிரிதடீஸூப்தம்
     உத்போத்ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்யம் ஸ்வம் ச்ருதி சதசிரஸ்
     ஸித்தம் அத்யா பயந்தீ
ஸ்வோச் சிஸ்டாயாம் ஸ்ரஜிநிகளிதம்
     யா பலாத்க்ருத்ய புங்க்தே
கோதா தஸ்யை நம இதமிதம்
     பூய ஏவாஸ்து பூய :
English Translation
To That Krishna who enjoys the bliss of sleep
     On the lofty, hillocky breast of Nila,
Oh! Goda thou had offered floral garland
     After adorning thy own tresses foremost;
Bound forcefully and enjoyed Him;
     Had awakened the lion in Him;
Enticed and imparted to thy dependence;
     The fact indicated in the vast Hymns of Vedas and Upanishads;
Unto thee I offer my felicitation again and again.
    
Tradución de español
Permítame rendir mi homenaje una y otra vez a la diosa Andal, alias Godha
           – solo a Ella – quedespertó al Señor Krishna que estaba durmiendo
           en los pechos elevados como montañas de la Diosa Nila,
           alias Nappinnai Piratti,
Que le ha impartido al Señor Krishna su dependencia de él,
           como está establecido en los centenares de textos de los Vedas,
           Y Godha que con firmeza lo disfruta después de enlazarle
           con la guirlanda de flores que ella ya llevaba.
By Sri Uyyakondar, Disciple of Sri Nadamuni (8th Century A.D.)
அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கர்க்குப்
பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் - இன்னிசையால்
பாடிக்கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை
சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு
English Translation
Andal of Puthur abound with swan in field
Had rendered many beautiful musical lyrics of Tiruppavai;
Had offered floral garland to Ranga,
Having worn foremost in her tresses;
Her you extol.

Tradución de español
Andal, de la tierra en el que vagan los cisnes
           (llamado pudhuvai o Srivilliputhur), cantó dulcemente música
           en forma de hermosa guirnalda poética de muchos versos de Thirupavai
           en la alabanza al Señor Narayana (Ranganatha).
Ensalcémosla, ella que llevó la guirnalda de flores antes
           de que se ofrecieran al Señor.
சூடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியே தொல் பாவை
பாடி அருளவல்ல பல்வலையாய் - நாடி நீ
வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம்
நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு.
English Translation
Oh! Glittering creeping plant! Adorned many a bangle;
Thou had offered Him flower after adorning thyself;
Thou art capable of composing the ancient hymn and bless us;
Thou had prayed to achieve Vengada; favour us to serve Him;
Bless us, we may not transgress (His utterings).
Tradución de español
¡Oh Señora que le regalo la guirnalda de las flores
           al Señor después de llevarla!
Nos diste a Thirupavai que describe la austeridad
           observada por las doncellas.
Le pidió a Manmadhan (El Señor de amor) que uniese
           al Señor Venkateshwara con usted.
Ayúdenos a permanecer en la misma ruta.
By Veda Piran Bhatter (12th Century A.D.)
கோதை பிறந்த ஊர்; கோவிந்தன் வாழுமூர்
சோதி மணிமாடம் தோன்றுமூர்; நீதியால்
நல்ல பத்தர் வாழுமூர் நான் மறைகள் ஓதுமூர்
வில்லிபுத்தூர் வேதக் கோனூர்
English Translation
The town where Godai was born where Govindan lives,
Where gem bedecked palace appears
Where good devotees live adhered deep
To equitous life; chanted are the four vedas;
That town is Villiputhur Vedakkone's town.

Tradución de español
Thirupavai de Andal eliminará todos nuestros pecados and abrirá el camino
           a los pies del Señor.
Es el medio a través del cual podemos obtener la esencia de los Vedas.
Es el problema de la tierra soportar la carga de la gente que no sabe los
           30 versos de Andal.
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும்
வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் - கோதை தமிழ்
ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை
வையம் சுமப்பதும் வம்பு;
English Translation
(Tiruppavai)
Shall terminate the atrocities;
Guide us to the foot of the Supremo;
Is a seed for the entire Vedas;
It is annoyance, the earth to bear with
Human folk not acquainted with
Godai Tamil-- five into five plus five.
Tradución de español
El lugar en el que nació Kodhai, es el mismo lugar
           en el que vive Govindhan también.
Está repleto de palacios decorativos.
Ese es el lugar donde viven los devotos justos.
Los vedas se recitan allí.
Ese lugar es VillipuththUr, el lugar del creador de los Vedas.