SRI
WWW.Tiruppavai.net
e-Edition 2016
Tamil Pasuram with English & Spanish Translationsஸ்ரீ் ஆண்டாள் திருப்பாவை

Welcome To Tiruppavai.net e-Edition 2016                                   A Tamil Tiruppavai Pasuram Web Site with English & Spanish Translation

திருப்பாவை பாசுரம் / Pasuram 1-3

1. Introduction - Bhagwath Guna experience is the Bath.
திருப்பாவை பாசுரம் 1
மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
     நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர் மல்கும் ஆய்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
     கூர் வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்
     கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
     பாரோர் புகழப் படிந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
நேர் இழையீர் - அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்துள்ளவர்களே; பறை - விருப்பம்;
ஏல் - கேள்; ஓர் - இதை நினைப்பாயாக; ஏலோர் - பாதத்தை நிறைத்து கிடக்கும் சொல்;
எம்பாவாய் - எம்முடைய பாவையே - காமன்(மன்மதன்) மனைவி ரதி என்றும் கொள்ளலாம்.
"மேல் காமனை நோற்கையாலே அவன் மனைவியான ரதியை சொல்லியதாகவும் ஆகும்"
Pasuram 1 - English Translation
It's Margali month, moon replete and the day is proper
     We shall bathe, girls of Ayarpadi prosperous
Will you move out? You wealthy adorn'd fine jewels;
     Narayana, son of relentless Nandagopala,
Whose job wielding a sharp spike ever alert and
     The lion cub of Yasoda with eye gracious
And the lad with dark complexion, handsome eye
     And face sunny bright pleasant as moon
     Sure shall grant us the desire soon
     To the esteem of this earth as a boon;
     Oblige, involve, listen and consider, our damsel.
Pasuram 1 - Tradución de español
Es Margali, luna repleta, día claro
     Vamos a lavarnos, muchachas del próspero Ayarpadi
¿Me acompañaréis? Adornando joyas perfectas;
     Narayana, hijo de la implacable Nandagopala
Alerta siempre teniendo jabalina punzante
     El cachorro de león con ojo gentil
Y el chaval con oscura tez, ojo atractivo
     Y cara luminosa tan placentera como luna
Seguro nos otorgará el deseo pronto
     A la estima de esta tierra como una bendición;
     Obligaos, implicaos, escuchaos y consideraos
     Nuestra damisela aconseja a todas las muchachas
    
2. The acts forbidden and those to be followed.
திருப்பாவை பாசுரம் 2
வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம் பாவைக்குச்
     செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
     நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்
     செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்று ஓதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
     உய்யுமாறு எண்ணி உகந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
தீக்குறள் - கோள் சொற்கள்; உய்யும் ஆறு எண்ணி - வாழும் வழியை நினைத்து
Pasuram 2 - English Translation
You who enjoy life on earth, listen!
     The rituals for deity go through we duteous;
Chant the foot of the Supremo who had
     Reposed in stealth on the ocean milky;
Bathe we early; relish not ghee or milk
     Nor would kemp, nor adorn with flower beauteous;
Grace not with eyeliner; nor bid deeds forbidden;
     Nor go around ear kiss tale or malicious gossip
     Help the worthy and poor utmost by gift or alms toss'd
     With mind pleasant, study the chores engross'd;
     Listen and consider, our damsel.
Pasuram 2 - Tradución de español
Vosotros, que disfrutáis la vida en la tierra, ¡por favor escuchad!
     Cómo hacer los rituales respetuosos a dios;
Vamos a corear la alabanza del pie del supremo
     Que esta reposando en el océano de lechesagrado;
Duchémonos temprano; no saboreemos la manteca o la leche
     Ni apliquemos delineador ni adornemos flores hermosas;
Ni realicemos hechos prohibidos ni chismeemos
     Ayudemos a los necesitados y a los pobres con limosnas y regalos
Ayunemos felizmente para la mejoría en la vida.
     Escuchad y considerad, pues es lo que nuestra damisela aconseja
                                  a todas las muchachas;
3. Blessings the country would achieve.
திருப்பாவை பாசுரம் 3
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி
     நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து
     ஓங்கு பெருஞ் செந்நொலூடு கயல் உகள
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப
     தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
     நீங்காத செல்வம் நிறைந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
பூம் குவளைப் போது - அழகிய நெய்தல் மலர்; கயல் உகள - கயல் மீன்கள் துள்ள;
Pasuram 3 - English Translation
Should we sing the name of the magnanimous
     Outgrown and meted the world and assent
To bathe for deity, rain it shall, pour country over
     Thrice monthly with no despair;
Shall facilitate tall growth of fine paddy crop.
     Carp to jump amidst like aquabatic feat,
Spotted bee to perch on lily fair and
     Donor cows to stand still, with udders thick,
     Allow milking to fill vessels copious;
     To ordain never vanishing wealth bounteous;
     Listen and consider our damsel.
Pasuram 3 - Tradución de español
Si cantáramos el nombre del omnipotente que
     Había conquistado todo el mundo,
Si Cantáramos su gloria y
     Si propagásemos su grandiosa gloria
Y en su nombre si ayunáramos,
     Llovería sin desesperación al mes tres veces;
Que facilitaría el crecimiento de cultivos de arroces a su vez
     Y florecerían peces en los arrozales
Se posarían abejas en azucenas
     El agua floreciente conllevaría prosperidad de tierras
     A su vez prosperidad de cultivos
     Y las vacas llenarían jarrones de leche abundante;
     Ojala que haya prosperidad en todas partes
     Nuestra damisela aconseja a todas las muchachas.